5th International Recruitment Congress

Regulamin udziału

Home »  Regulamin udziału

Regulamin V International Recruitment Congress

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Kongres V International Recruitment Congress, zwana w dalszej części Regulaminu Kongresem odbywa się 9 kwietnia 2019 r. w Warszawie.
1.2. Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 3.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Organizator realizuje Kongres w zakresie i terminie opisanym w informacji pod adresem: www.kongresy.saz.org.pl w zakładce
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w programie i osobach prowadzących – prelegentów Kongresu, zachowując główne założenie i tematykę Kongresu.

§2
WARUNKI I UDZIAŁ W KONFERENCJI

2.1. Warunkiem udziału w Kongresie jest spełnienie poniższych punków łącznie:
a) dostępność wolnych miejsc,
b) rejestracja udziału poprzez przesłanie przez Uczestnika wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
http:// www.VIRC.evenea.pl przesłanie zgłoszenia na adres korespondencyjny Organizatora lub e-mail biuro@saz.org.pl lub zgłoszenie w Biurze Organizatora bądź osobiście w recepcji w dniu trwania Kongresu (dalej: rejestracja)
c) Uiszczenie opłaty w terminie i wysokości wskazanym przez Organizatora
d) akceptacja udziału Uczestnika przez Organizatora
2.2. Opłatę za udział w Kongresie należy przesłać na konto wskazane przez Organizatora na stronie http://kongresy.saz.org.pl/kup-bilet/ bądź przekazane Uczestnikowi w innej formie w ciągu 3 dni od daty rejestracji. 2.3. Opłata może być uiszczona w formie gotówkowej jedynie przy rejestracji osobistej podczas trwania Kongresu.
2.4. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat oraz prześlę ją w formie elektronicznej, a na wyraźne życzenie Uczestnika przekaże oryginał pocztą.
2.5. Wypełnienie i wysłanie Formularza jak również dokonanie rejestracji w innej formie wskazanej w punkcie 2.1. pkt b. oznacza zapoznanie się i akceptację warunków zawartych w niniejszym Regulaminie
2.6. Organizator ma prawo bez podania przyczyny odmówić zainteresowanemu udziału w Kongresie.
2.7. Opłata obejmuje udział w Kongresie, materiały szkoleniowe, a także poczęstunek w formie przerw kawowych i lunchu. Koszty ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.8. Opłata za udział w Kongresu podana jest w złotych polskich.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresu za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego upływa w dniu 08.04.2019 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji w czasie trwania Kongresu – w miarę dostępności miejsc.
2.10. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z rezerwacją miejsca i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wyjątkiem zgłoszenia rezygnacji zgodnie z §3.

§3
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI – ODSTĄPIENIE OD UMOWY


3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja z uczestnictwa powinna być dostarczona w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie i:
a) dostarczenia Organizatorowi stosownej informacji o rezygnacji do 12. dni przed rozpoczęciem Kongresu Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując prawo do odstępnego w wysokości 30% wartości kosztu udziału.
b) dostarczenia Organizatorowi stosownej informacji o rezygnacji między 12. a 8 dniem przed rozpoczęciem Kongresu Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując prawo do odstępnego w wysokości 50% wartości kosztu udziału.
c) dostarczenia Organizatorowi stosownej informacji w 7. dniu przed rozpoczęciem Kongresu lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

§ 4 OPŁATY

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kongresie są zamieszczone na stronie internetowej Kongresu pod adresem http://kongresy.saz.org.pl/kup-bilet/
4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kongresie.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Kongresu upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Kongresu jest Organizator – Związek Pracodawców Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa (nr KRS: 0000233981). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
5.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celu organizacji i przeprowadzenia Kongresu, w tym w celu przeprowadzenia komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kongresu, a także w celach marketingowych.
5.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Kongresie.
5.4. Uczestnikom Kongresu, którzy podają dane osobowe Organizatorowi Kongresu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5.5. Organizator Kongresu będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i dane rejestrowe podmiotu, w którym Uczestnik jest zatrudniony, adres korespondencyjny.
5.6. Uczestnikom Kongresu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.7. Uczestnicy Kongresu zezwolą na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska oraz informacji o podmiocie, w którym są zatrudnieni, w celu informowania o przebiegu Kongresu przez Organizatora na jego stronie internetowej: www.saz.org.pl oraz na stronie www.kongresy.saz.org.pl
5.8. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Kongresu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
5.9. Dane uczestników Kongresu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 5.10. Dane uczestników Kongresu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
5.11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnianiem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
6.7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem.
6.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.kongresy.saz.org.pl
6.9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie opublikowania Regulaminu na stronie www.kongresy.saz.org.pl
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2019